لغت نامه PDF Print E-mail
There are no translations available.

بسمه تعالی

اصطلاحات وفرامین در هنر رزمی آی کی دو آی کی کای

آريگاتو- از شما متشكرم. تشکرغير رسمي (Arigato)
دومو آريگاتو گوزاي ماشتا- از شما خيلي متشكرم، براي چيزي كه تازه به اتمام رسيده است. تشکر خيلي رسمي. (Domo arigato gozaimashta)
گومن ناساي- معذرت مي خواهم، متاسف هستم  . (Gomennasai)    
اونگاي شيماسو- خواهش مي كنم، زمانيكه چيزي را درخواست مي كنيم، معمولا زمان شروع تمرين عنوان مي شود . (Onegaishimasu)
هاي- بله (Hai)
واكاريماسو- مي فهمم    (Wakarimasu)

فرامين در دوجو

آتو- به عقب برويد  (Ato)
هاجيمه- شروع    (Hajime)   
كوتاي- عوض كنيد    (Koutai)
ماواته- بچرخيد    (Mawatte)   
موكوسو- چشمها را ببنديد, تمركز   ( Mokuso)  
سو واته- بنشينيد    (Suwatte)
تاته- بلند شويد  )  (Tatte
يامه- خاتمه, ايست   (Yame)
يوي- آماده    (Yoi)
شومن نی ری – احترام به روبرو    (shomen niri)

شين زن ني ري- احترام به جايگاه مقدس    (Shinzen nirei)   
يودانشا ني ري - احترام به مربي از طرف درجات مشكي   (yudansha nirei)
سن سي ني ري- احترام همه به مربي   )   (Sensei ni rei
جوسكي ني ري- احترام به جايگاه بالاي كلاس   (Joseki ni rei)
كاميزا ني ري- احترام به خداوند، جايگاه نمادين و مركزي دوجو   (Kamizani rei)
اوتاگاي ني ري- احترام هنرجويان به يكديگر    (Otagai ni rei)
ري- احترام   (Rei)

درجات و القاب

كوهاي- هنرجوي تازه كار   (Kohai)
سمپاي- هنرجوي ارشد   (Sempai)
سن سي- معلم، مربي  )  (Sensei
شيهان- مربي ارشد، توصيه مي شود كه از اين عنوان فقط در داخل دوجو استفاده شود و در خارج از دوجو، فقط از سن سي استفاده شود. (Shihan)
كيو- كلاس، درجه هنرجويان از ابتداي كار تا قبل از شودان. از كيو 10 (پائين ترين رده) تا كيو 1 (بالا ترين رده در اين مقطع).جو كيو، كو كيو، هاچي كيو، نانا كيو، روك كيو، گو كيو، يون كيو، سان كيو، ني كيو، ايكيو    (Kyu)
دان- رتبه، درجات پيشرفته تر در رده هاي مشكي. از دان 1(كمترين) تا دان 10(بيشترين) است. شودان، ني دان، سان دان، يون دان، گودان، روكو دان، نانا دان، هاچي دان، كودان، جودان   (Dan)
يودان شا- اعضا با درجه دان     (Yudansha)
مودان شا- اعضا با درجه كيو   )  (Mudansha
هان شي- عنواني كه علاوه بر دان، تحت شرايط خاصي، به دارندگان دانهاي9 و10 اعطا مي شود، فردي كه كانديداي احراز اين عنوان است، بايد حداقل 55 ساله، يا بالاي آن باشد. اين عنوان معادل فول پروفسور است   )  . (Hanshi
كيو شي- عنواني كه علاوه بر دان تحت شرايط خاصي، به دارندگان دانهاي7 و 8 اعطا مي شود، اين عنوان معادل پروفسور است    . (Kyoshi)
رن شي- عنواني كه علاوه بر دان تحت شرايط خاصي، به دارندگان دانهاي 5،4 و6 اعطا مي شود، اين عنوان معادل دستيار پرفسور است  . (Renshi)
سوكه- رئيس يك سبك، يا بزرگ يك فاميل    (Soke)
دو شو- راه دار، جلو دار، در حال حاضر در آي كي كاي، موريته رو اوئشيبا (1951)-نوه موريهه اوئشيبا- را به اين عنوان مي شناسند  . (Doshu)
كاي چو- مالك مدرسه يا موسسه    (Kaicho)
كان چو- مالك ساختمان يا محل استقرار مدرسه     (Kancho)
دوجو چو- رهبر يك دوجو   (Dojo-cho)
ا'سن سي- معلم بزرگ، لقب بنيان گذار آي كي دو-موريهه اوئشيبا   (O- Sensi)

لباس

كيكو گي/ دو گي/ گي- لباس تمرين  ) (Keiko gi , do gi , gi
سوده- آستين   (Sode)   
ا'بي- كمربند   (Obi)
هاكاما- شلواري با پاچه هاي پهن و چين دار، تن پوش سنتي سامورائيها  )    (Hakama
هرا-زائده قلاب مانند پشت هاكاما     (Hera)    
ماتاداچي- خط جدا كننده در كنار هاكاما    (Matadachi)
كو شيتا- صفحه تخت پشت هاكاما    (Koshiita)
تابي- جورابهاي مخصوص ژاپني كه در داخل دوجو از آنها استفاده مي شود   . (Tabi)
ز'ري- سندل ژاپني براي استفاده در خارج از دوجو    (Zori)

قسمت ها و اعضاي بدن

هارا- شكم, محلی در چهار انگشتی زير ناف, مركز ثقل بدن   )   (Hara
آگو- فك   (Ago)
آشي- پا    (Ashi)
آشي كوبي- قوزك پا     (Ashikubi)
آتاما- سر     (Atama)
امپي- آرنج    (Empi)
اري- يقه    (Eri)
گان من- صورت    (Ganmen)
هيجي- آرنج    (Hiji)
هيتاي- پيشاني   (Hitai)
هيزا- زانو )    (Hiza
اوچي- داخل  )    (Uchi
سوتو- خارج    )  (Soto
جودان- بالا، از گردن به بالا  )  (Jodan
چودان- ميانه، از كمر تا گردن   )  (Chudan
گدان- پايين، از كمر به پايين)     (Gedan
اوتوشي- انداختن  )  (Otoshi
شومن- مستقيم به طرف جلو، از بالا  )    (Shomen
يوكو- افقي, به طرف كنار)     (Yoko
گياكو- بر عكس, مخالف, مقابل  ) (Gyaku
هانتاي- از طرف ديگر, عكس  ) (Hantai
كومي- جلو كشيدن يا نزديكتر آمدن  )     (Komi
هانتاي ني- در جهت مخالف   )  (Hantai-ni
هاپو- هشت جهت، در تمام جهات   ) (Happo  
چوكوسن- در يك خط راست  ) (Chokusen
یوکومن- از کنار سر- ازپهلوی سر   (yokomen)   
ناكا- مركز )   (Naka
ناكا ني- به طرف مركز  )   (Naka ni
واكي- كنار، زير بغل  )  ((Waki
زنپو- جلو، به سمت جلو  )  (Zenpo

استقرار ها

هانمي- استقرار نيمه باز، استقرار نيمه به جلو، استقرار مثلثي پايه در آي كي دو   (Hanmi)
كامائه- استقرار   (Kamae)
كيزا- زانو زدن به روي پنجه پا    (Kiza)    
سيزا- زانو زدن روي دو عضله پشت ساق پا    (Seiza)
شي ذن تاي- استقرار طبيعي    (Shi zen tai)
تاچي- ايستادن   (Tachi)
چودان- استقرار مياني، شمشير در وسط بدن نگاه داشته مي شود    (Chudan)
گدان- استقرار پايين، شمشير به سمت پايين بدن نگاه داشته مي شود    (Gedan)
هاسو گامائه- استقرار به صورت عدد 8. پاي چپ در جلو و شمشير در سمت راست و كنار سر    (Hasso gamae)
جودان- استقرار بالا، شمشير بالاي سر نگاه داشته مي شود، معمولا پاي چپ جلو است    (Jodan)
كاروما- مثل واكي گامائه، ولي تيغه شمشير افقي است    (Karuma)
كاسومي- دستها به صورت ضربدر قرار گرفته اند، تا تكنيك پنهان باشد، مانند ابر و مه كوهستان   (Kasumi)
كونگو- تيغه به صورت عمودي در جلوي صورت و بالاي چشمها     (Kongo)   
واكي گامائه- پاي چپ در جلو وشمشير در قسمت راست بدن(ميگي واكي گامائه).در اين حالت شمشير به سمت پايين و عقب نشانه رفته است. از اين نوع گارد براي فنون انتحاري و تمام كننده استفاده مي كردند. دليل ديگر براي اين گارد، پنهان كردن طول شمشير بوده است، مخصوصا زمانيكه شمشير شكسته شده بود     . (Waki gamae)

حمله كردن

آتمي- حمله و ضربه زدن به يك نقطهُ حياتي در بدن، الزاما نبايد يك برخورد فيزيكي باشد     . (Atemi)
چودان زوكي- مشت به طرف ناحيه شكم      (Chudan-zuki)
چودان گري- ضربه پا به سمت ناحيه شكمي    ) (Chudan-Geri
گدان زوكي- مشت به طرف پايين بدن  )   (Gedan-zuki
گدان گري- ضربه پا به سمت پايين بدن     )   (Gedan-Geri
گياكو اوچي- هرنوع حمله عكس    ) (Gyaku-uchi
گياكو زوكي- مشت زدن با دست مخالف  )  (Gyaku-zuki
جودان زوكي- مشت به سمت گردن و سر    )  (Jodan-zuki
جودان گري- ضربه پا به سمت گردن و سر  )  (Jodan-Geri
کاآشی زوكي- فشار متقابل وارد كردن    ) (Kaeshi-zuki
كتته اوچي- ضربه با يك دست )       (Katate-uchi
من اوچي- ضربه به سر يا صورت )    (Men-uchi
مونه تسوكي- فشار و حمله به سمت گل كمربند يا قسمت مياني بدن )       (Munetsuki
اوي زوكي- قدم برداشتن و مشت زدن به صورت دست و پاي موافق    ( Oi-zuki)
شومن اوچي- حمله مستقيم از بالا به سمت بالاي سر يا صورت  )      (Shomenuchi
شوتو- حمله با تيغه دست   (Shoto)
تسوكي- مشت زدن(همراه با قدم برداشتن یا ساکن به سمت نقاط بدن  )   (Tsuki
اوچي- داخل، ضربه زدن )   (Uchi
يوكومن اوچي- ضربه مورب به سمت كنار سر يا صورت )   (Yokomen uchi
يوكو اوچي- ضربه مورب  )   (Yoko-uchi

گرفتن ها

دوری- گرفتن     (Dori)
گياكوته دوري- گرفتن دست مخالف   )   (Gyakute-dori
كاتاته دوري- با يك دست يك دست را گرفتن  ) (Katate dori
كوسا دوري- گرفتن دست موافق يا گرفتن دست به صورت ضربدري  )   (Kosadori
موروته دوري- با دو دست يك دست (مچ) را گرفتن    ( Morote dori)
كاتا دوري- گرفتن شانه  ) (Kata dori
ريو كاتا دوري- گرفتن هر دو شانه )  (Ryokata dori
ريوته دوري- با دو دست, دو دست را گرفتن   )    (Ryote dori
مونه دوري- با يك يا دو دست جلوي يقه را گرفتن ( قسمت سینه )     ( Mune dori)
اری دوری -  گرفتن یقه     (eri dori )

هيجي دوري- گرفتن آرنج    )        (Hiji dori
سوده دوري- گرفتن آستين   )   (Sode dori
اوشيرو اري دوري- گرفتن يقه از عقب    )  (Ushiro eri-dori
اوشيرو تكوبي دوري- گرفتن مچ دست از عقب   )  (Ushiro tekubi dori
اوشيرو ريوته دوري- گرفتن مچ دو دست از عقب   )  (Ushiro ryote dori
اوشيرو ريو كاتا دوري- گرفتن دو كتف از)   (Ushiro ryokata dori
اوشيرو كوبي شيمه- از پشت خفه كردن  )    (Ushiro kubi shime
اوشيرو دوري- از پشت گرفتن يا حلقه زدن )   (Ushiro dori  

اصول

توجه شود كه، منظور از ايكيو، ني كيو، سان كيو، يون كيو، گو كيو و روكو كيو، فنون اصلي هستند و اين واژه ها را نبايد با درجات اشتباه گرفت.
اي كيو- اصل اول، اوده اوسائه، اوشي تا اوشي، فشار روي بازو يا کنترل بازو  )   (Ikkyo
ني كيو- اصل دوم، بر عكس كردن مچ دست، چرخش مچ به سمت داخل، كوته ماواشي، كوته ماكي  (Nikyo)
سان كيو- اصل سوم،برگرداندن(كامل) مچ دست به سمت پشت، كوته هينري، شيبوري كيمه  )  (Sankyo
يون كيو- اصل چهارم، فشار روي مچ دست، تكوبي اوسائه   )  (Yonkyo
گوكيو- اصل پنجم، كوجي اوسائه، اوده نوباشي، كشيدن دست از شانه تا مچ    (Gokyo)
روكو كيو- اصل ششم، هيجي کيمه/شيمه/جيمه اوساعه به معنی قفل آرنج، واكي گاتامه به معنی قفل بازو و اوده گاتامه يا اوده هيشيگي به معنی خرد كردن بازو( از شانه تا مچ) است. روکو کيو در سه حالت تقريبا مشابه قابل اجراست. بين نحوه اجرای هيجی کيمه، واکی گاتامه و اوده گاتامه مقداری اندک تفاوت وجود دارد. نحوه رفتار مدارس آی کی دو نسبت به يکديگر در ارتباط با دسته بندی اين سه تکنيک قدری متفاوت است به نحوي که در بعضی از مدارس آی کی دو، واکی گاتامه در دسته بندی روکو کيو قرار می گيرد و اوده گاتامه به عنوان يک تکنيک مجزا دسته بندی می شود. مدارسی نيز هستند که هر سه مورد ياد شده را به عنوان روکو کيو دسته بندی و تمرين می کنند        . (Rokukyo)    

وازا - فنون

اوكمي- هنر دريافت كردن با بدن، به معناي عمومي یعنی افت زدن   )   (Ukemi
بوجوتسو- فنون جنگی و مبارزه ای   (Bujutsu)
كومي تاچي- تمرين اشتراكي شمشير به صورت دو نفره   ) (Kumitachi
كومي جو- تمرين اشتراكي چوب به صورت دو نفره     (Kumijo)
تاچي دوري- خلع سلاح كردن شمشير    (Tachi dori)
تانتو دوري- خلع سلاح كردن چاقو  ) (Tanto dori
آتمي وازا- فنوني كه به منظور ضربه زدن به نقاط حياطي بدن به كار مي روند    (Atemi-waza)
هاناشي وازا/ هازوشی وازا- فنوني كه با گريختن و اجتناب کردن از حمله ها و گرفتن ها انجام مي شود.
(Hanashi-waza/Hazushi waza)
هانمي هان داچي وازا- فنوني كه، "اوكه" در آن ايستاده و " توری" نشسته باشد     ( Hanmi-handachi waza)
هنكا وازا- تكنيك هاي گوناگون. عوض كردن تكنيكي، از نيمه تكنيكي ديگر )   (Henka waza
هيتوري وازا- تمرين با يار نامرئي (Hitori waza)
جو دوري- گرفتن چوب - خلع سلاح كردن چوب  )   (jo dori
جيو وازا- تمرين فنون به صورت آزاد، معمولا به صورت دسته اي از حملات و فنون انجام مي شود، و با راندوري، كه همه چيز در آن آزاد است، متفاوت است   . (Jiuwaza)

امید وارم این اطلاعات ناچیز خدمتی در اشائه و پیشرفت  هنر رزمی آی کی دو آی کی کای ایران باشد .  ارادتمند (عباس  ناصری دبیر سبک )


 

شمارش اعداد در زبان ژاپني بسيار آسان است. براي آن كه بتوان تا  عدد

99 را شمارش كرد، تنها نياز است تا از

شماره 1 تا 10 را آموخته باشيم.


تلفظ انگلیسی

تلفظ فارسی

شماره

Ichi

ایچی

1

Ni

نی

2

San

سان

3

Shi

شی

4

Go

گو

5

Rok

روک

6

Nana(Shichi)

نانا(شیچی)

7

Hachi

هاچی

8

Kiu

کیو

9

Ju(Jiu)

جو(جیو)

10

براي بالاتر از ده، به روش زير عمل شود:

● يازده= ده و يك =جو ايچي

●دوازده= ده و دو = جو ني

●سيزده= ده و سه = جو سان

●چهارده= ده و چهار =جو شي  يا جو يون

●پانزده= ده و پنج = جو گو

●شانزده= ده و شش = جو روكو

●هفده=ده وهفت = جو نانا يا جو شيچي

●هجده= ده و هشت =جو هاچي

●نوزده= ده و نه =جو كيو

براي اعداد از 20 الي 99 بايد به روش زير عمل شود.

براي مثال :

●بيست و چهار=دو دهتا و چهار =نی جو شی

●سی و شش= سه دهتا وشش=سان جوروكو

●چهل و سه=چهار دهتاو سه=يون جو سان

●هفتاد و يک=هفت دهتا و يك = نانا جو ايچی

●نود و نه = نه دهتا و نه = كيو جو كيو


واژه نامه:

معنی لغت به فارسی

تلفظ به انگلیسی

تلفظ لغت به فارسی

بله

Hai

های

شروع

Hajime

هاجيمه

عوض كنيد

Koutai

كوتای

بچرخيد

Mawatte

ماواته

بنشينيد

Suwatte

سو واته

بلند شويد

Tatte

تاته

خاتمه, ايست

Yame

يامه

آماده

Yoi

يوی

احترام همه به مربي

Sensei ni rei

سن سی نی ری

خواهش مي كنم

Onegaishmas

اونه گا ایشماس

از شما متشكرم

Arigato Gozai Mashta

آری گاتوگزای ماشتا

احترام هنرجويان به يكديگردر حالت دو به دو روبروی هم

Otagai ni rei

اوتاگای نی ری

احترام،تعظیم

Rei

ری

معلم، مربي

Sensei

سن سی

درجه هنرجويان از ابتداي كار تا قبل از شودان

Kyu

كيو

رتبه، درجات پيشرفته تر در رده هاي مشكي

Dan

دان

معلم بزرگ، لقب بنيان گذار آي كي دو-موريهه اوئشيبا

O- Sensi

ا’سن سی

شلواري با پاچه هاي پهن و چين دار، تن پوش سنتي سامورائيها

Hakama

هاكاما

يقه

Eri

اری

آرنج

Hiji

هيجی

زانو

Hiza

هيزا

يك دست

Katate

كاتاته

مچ،پشت دست

Kote

كوته

هردو دست

Morote

موروته

سينه

Mune

مونه

صورت

Shomen

شومن

بازو

Ude

اوده

كنار سر،پهلو

Yokomen

يوكومن

جلو

Mae

مآ ا

راست

Migi

ميگی

چپ

Hidari

هيداری

عقب, عكس

Ushiro

اوشيرو

جلو

Omote

اوموته

پشت و كنار

Ura

اورا

داخل و ضربه

Uchi

اوچی

خارج

Soto

سوتو

بالا، از گردن به بالا

Jodan

جودان

ميانه، از كمر تا گردن

Chudan

چودان

پايين، از كمر به پايين

Gedan

گدان

انداختن

Otoshi

اوتوشی

مستقيم به طرف جلو، از بالا

Shomen

شومن

افقي, به طرف كنار

Yoko

يوكو

بر عكس, مخالف, مقابل

Gyaku

گياكو

هشت جهت، در تمام جهات

Happo

هاپو

استقرار نيمه باز-استقرار نيمه به جلو- گارد

Hanmi

هانمی

استقرار ، گارد

Kamae

كامائه

زانو زدن به روي پنجه پا

Kiza

كيزا

زانو زدن روي دو عضله پشت ساق پا

Seiza

سيزا

ايستادن

Tachi

تاچی

حمله و ضربه زدن به يك نقطهُ حياتي در بدن، الزاما نبايد يك برخورد فيزيكي باشد

Atemi

آتمی

ضربه با يك دست به سر يا صورت

Men-uchi

من اوچی

حمله مستقيم از بالا به سمت بالاي سر يا صورت

Shomen uchi

شومن اوچی

ضربه مورب به سمت كنار سر يا صورت

Yokomen uchi

يوكومن اوچی

گرفتن ، حالت درگیر

Dori

دوری

با يك دست يك دست را گرفتن

Katate dori

كاتاته دوری

با دو دست يك دست (مچ) را گرفتن

Morote dori

موروته دوری

گرفتن شانه

Kata dori

كاتا دوری

گرفتن هر دو شانه

Ryokata dori

ريو كاتا دوری

با دو دست, دو دست را گرفتن

Ryote dori

ريوته دوری

با يك يا دو دست جلوي يقه را گرفتن

Mune dori

مونه دوری

گرفتن آرنج

Hiji dori

هيجی دوری

گرفتن يقه از عقب

Ushiro eri-dori

اوشيرو اری دوری

گرفتن مچ دو دست از عقب

Ushiro ryote dori

اوشيرو ريوته دوری

گرفتن دو كتف از عقب

Ushiro ryokata dori

اوشيرو ريو كاتا دوری

اصل اول ، فشار روي بازو يا کنترل بازو

Ikkyo

ای كيو

اصل دوم، بر عكس كردن مچ دست، چرخش مچ به سمت داخل

Nikyo

نی كيو

اصل سوم،برگرداندن(كامل) مچ دست به سمت پشت

Sankyo

سان كيو

اصل چهارم، فشار روي مچ دست

Yonkyo

يون كيو

افت زدن

Ukemi

اوكمی

فنوني كه، \"اوكه\" در آن ايستاده و \"ناگه\" نشسته باشد

Hanmi-handachi waza

هانمی هان داچی

تكنيك هاي گوناگون. عوض كردن تكنيكي، از نيمه تكنيكي ديگر

Henka waza

هنكا وازا

تمرين فنون به صورت آزاد، معمولا به صورت دسته اي از حملات و فنون انجام مي شود، و با راندوري، كه همه چيز در آن آزاد است، متفاوت است

Jiuwaza

جيو وازا

فنون پرتابي

Nage-waza

ناگه وازا

مكان تمرين راه و طريقت، در حالت عمومي، مكان تمرين هنر رزمي متداول

Dojo

دوجو

تشك تمريني

Tatami

تاتامی

داخل شدن

Irimi

ايريمی

چرخش، باز كردن و چرخيدن

Kaiten

كايتن

پايان/ با قدرت و وقار

Kime

کيمه

پايه و اساس

Kihon

كيهون

حركت

Sabaki

ساباكی

آقا

San

سان

حرکت با تکرار،حرکت بت لغزش پا روی زمین

Suburi

سوبوری

روي زانوها مستقر شدن و راه رفتن

Shikko

شيكو

حركت بدن

Tai sabaki

تای ساباكی

چرخش

Tenkan

تنكان

چاقو

Tanto

تانتو

شمشير

Ken

کن

چوب

Jo

جو


تهیه وتنظیم از نادر استاد رحیمی