فلسفه آي كي دو مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

از كتاب «آي كي دو » نوشتة كيشو مارو يوشيبا

آي كي دو و هنرهاي رزمي ديگر

«تفاوت آي كي دو و جودو در چيست؟ در مورد كارته چطور؟» اين ها سؤال‌هايي هستند كه هميشه هنگام نمايش هاي آي كي دو پرسيده مي‌شوند.

با وجود اين، ما به طور كلي مي‌توانيم بگوئيم كه جودو تكنيك‌هاي گرفتن آستين‌ها يا يقه را به‌كار مي‌برد، و از فرصتي براي پرتاب حريف استفاده مي‌كند. در مقابل، در آي كي دو لحظة تماس براي عمل لحظة سرنوشت ساز است. در ابتدا ما با فاصله مي‌ايستيم ، در حالي كه فاصلة خود را با حريف حفظ مي‌كنيم و به حركات حريف با تكنيك هاي آي كي دو به طور انعطاف پذير واكنش نشان مي‌دهيم. اين جا، گرفتن لباس يا تنه زدن به يك ديگر در كار نيست. در مقايسه با كاراته،تفاوت بيشتري مي‌ببينيم؛ دركل، حركات كاراته را مي‌توان به ضربه زدن(نفوذ كردن) و لگد زدن تفكيك كرد. بدين ترتيب ظاهرا بيشتر حركات در خط مستقيم هستند، اگرچه برخي حركات چرخشي هم وجود دارند. آي كي دو نيز ضربه و لگد دارد اما حركات آن متفاوت است. ماهيت تكنيك هاي آي كي دو در حركت گوي مانند و چرخشي كامل نهفته است. حركات مستقيم در آي كي دو نادراند‌.

حركات متداول آي كي دو در شمشيربازي ژاپني بيشتر يافت مي‌شود تا در جودو يا كاراته. اگرچه ظاهرا آي كي دو با شمشيربازي بسيار متفاوت است، تمام حركات آن مبتني بر حركات شمشير است. توضيح تكنيك هاي آي كي دو بر پاية شمشيربازي آسان تر از هنرهاي رزمي ديگر است. بنيان گذار آي كي دو(استاد بزرگ) هميشه اظهار مي‌كرد:

«آنهايي كه آي كي دو مي‌آموزند، اگر شمشيري در دست بگيرند، بايد مطابق با تكنيك هاي شمشيربازي آي كي‌ عمل كنند، و اگرچوب در دست بگيرند ، بايد مطابق تكنيك هاي چوب آي كي عمل كنند. يك شمشير يا يك چوب امتدادي از بدن است. در نتيجه اگر شما نتوانيد آنرا به گونه‌اي بكار ببريد كه انگار عضوي از بدن شماست، نخواهيد توانست آي كي دوي واقعي را بياموزيد.»

روش تمرين در آي كي دو در يك چيز با شمشيربازي مشترك است. در تمرين شمشير، از آغاز مبارزه تا پايان آن هميشه يك فاصلة درحدود دو متري بين دو حريف وجود دارد. در آي كي دو ، اگرچه شما شمشير در دست نداريد، حريف را تا لحظه‌اي مهار مي‌كنيد كه فاصله بندي به نفع شما شود. كاربرد شمشير در آي كي دو بر تكنيك پيشروي كل بدن در شكلي غير مستقيم مبتني است؛ اين تاحدي از تكنيك‌هاي مدرن ورزش كندو درژاپن متفاوت است.

از آنجا كه استاد بزرگ انواع هنرهاي رزمي را آموخت؛ طبيعي است كه آنها باهم تركيب شده و تبديل به تكنيك هاي آي كي دو شدند. اما چون او چيزي وراي آنها بدست آورد، جوهرة آي كي دو با جوهرة هنرهاي رزمي ديگر متفاوت شد .

گاهي به طور اشتباه تصور مي‌شود كه تمرين آي كي دو همان تمرين هاي فرم (كاتا) هستند. اما تنوع تكنيك‌هاي آي كي دو بسيار بيشتر از آن است كه چنين تصور شود. اگر آي كي دو فقط به عنوان فرم تمرين شود به جوهرة آن (حركت طبيعت حركت خود ماست)نمي‌توان دست يافت.

ازاين رو بنيان گذار آي كي دو گفته است:

«هيچ فرم و هيچ استيلي در آي كي دو وجود ندارد. حركت آي كي دو همان حركت طبيعت است كه راز آن عميق و لايتناهي است. درنتيجه دراساس با برخي از هنرهاي رزمي كه تنها به فرم ها مي‌پردازند متفاوت است. هنگامي كه ما كلمة فرم را بكار مي‌بريم، منظورمان اين است كه تكنيك‌هاي آي كي دو يك سري از فرم هاي پايان ناپذير معنوي است. آنها چنان بدقت با هم متحد شده‌اند كه تفكيك آنها از يك ديگر امكان پذير نيست. اين وراي مفهوم فرم در معناي سنتي آن است. بنابراين همان طور كه مي‌توانيم مشاهده كنيم، تكنيك‌هاي آي‌كي‌دو با تكنيك‌هاي جودو، كندو يا كاراته متفاوت‌اند، اما روح آن با اسرار هنرهاي رزمي ديگر سازگار است.»

مترجم وحيد بستام