چرا اوکمی؟ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

چرا اوکمی؟

ما از خودمان می پرسیم ، چرا اوکمی ( تمرین افتادن ) برای ما به عنوان یک آموزه هنرهای رزمی اینقدر مهم است؟ مگر نه اینکه اوکمی نشانه شکست خوردن است،  درحالی که بسیاری از رشته های رزمی میگویند شکست یک انتخاب نیست وتنها پیروزشدن  است که اهمیت دارد ؟ درک ارزش اوکمی اولین قدم برای بهبود اوکمی شما است بدون درک واحترام گذاشتن به اوکمی ما نمی توانیم امیدوار به پیشرفت باشیم .

به طور اساسی 5 حالت وجود دارد که من اوکمی خودم را با آنها می سنجم. وقتی هریک از این عناصر رادرنظرمیگیرم متوجه میشوم که یک نوع درجه بندی از سطح آگاهی درمیزان تاکید ومحرک وجود دارد، در جایی که تاکید ازمن به حریفم وبه کل جمع منتقل میشود.

اوکمی به عنوان ( لازمه ) دفاع شخصی

اوکمی به عنوان اولین آموزه های دفاع شخصی است . چطور من یک حمله را بدون آسیب به خودم دریافت میکنم؟ پاسخ روشن است با استفاده ازاوکمی لذت بخش . برای آنکه بتوانیم روشهای پرتاب افراد رادررشته های رزمی تمرین کنیم باید بدانیم چگونه خودمان همان پرتاب ها رابلد باشیم دریافت کنیم. بدون اوکمی ما بزودی تمام حریف های  تمرینی خود را ازدست خواهیم داد. ابتدا ما یاد میگیریم حمله را به غلت به سمت جلو منتهی کنیم . مایاد میگیریم غلت بزنیم درهرجهت وپس ازدریافت تکنیک ایکیو بر روی شکم خودمان بالذت قرار بگیریم وسر انجام ما تا افت های تند پیشرفت می کنیم .

ولی این مطالب با درنظرگیری دفاع خیابانی ومقایسه آن با دفاع در یک دوجو چه معنی خواهد داشت؟ آیا همچنان  معنی دار ومفید خواهد بود؟ جواب مثبت است اگر باروش درستی آن را تمرین کنید. اگر شما با ایکیو یا شیهوناگه به زمین پرتاب شوید اگر چه وقوع آن درخیابان محتمل نیست مهمترین نکته حفظ شانه از آسیب است همانطور که حفظ کمر ، آرنج وسر مهم هستند . تمرین اوکمی با دقت وتمرکز باعث میشود تا شما بتوانید بانیرو، تعادل ومرکز قدرت حریفتان هماهنگ شوید. این حساسیت به شما یاد میدهد چه هنگام اوکمی بزنید ویا چه هنگام به " کایشی وازا " ویا روشهای دیگر روبیاورید.

اوکمی برای لذت وتعادل

اوکمی یک درس زیبا در لذت بخشی وتعادل به ما میدهد .آن به شما می آموزد نسبت به تعادل خود حساس باشید . به طور یکسان این به شما آموزش میدهد که چگونه تعادل حریف تان را به هم بزنید . چها رنوبت غلت زدن شما در اوکمی یک فرصت برای به هم زدن تعادل حریف تان درچهار نوبت پرتاب است.

مهم است توجه کنید که اوکمی شما کارت معرفی شما است ومعرف نحوه مواجه افراد با شما ست . اگر میخواهید  کارتان جلوه خوبی داشته باشد به نظر تان اجرای تکنیک با قدرت زیاد بهتر است یا دریافت یک تکنیک قدرتمند

بالذت؟ همانگونه  که Genne Kelly تکنیک دریافت میکند ( منظور شخصی است که تکنیک ها را خیلی نرم وزیبا اجرا مینماید )  پاسخ روشن است . به دفعات وقتیکه نشسته ام وبقیه را تماشا میکنم تاثیر پذیری من بیشتر به خاطر اوکمی خوب  دیگران است نه به علت اینکه آنها بقیه را خوب می زنند .

اوکمی به عنوان مشارکت (همکاری)

در نهایت آی کی دو نیازمند همکاری است نه به دست آوردن آنچه که شما میخواهید بلکه شریک شدن با حریف تمرینیتان ، در نتیجه شما باهم میتوانید جواب پنهان را کشف کنید. با آماده بودن برای حریفتان ، حریفتان نیز برای شما آماده خواهد بود ورسیدن به هدف به این شکل بهتر از به تنهایی به دست آوردن هدف فردی است .

اوکمی برای تفریح

هرچقدر بیشتر اوکمی میزنم بیشتر آن را دوست دارم . من به حدی رسیده ام که هنر زمین خوردن را به هنر پرواز کردن تبدیل کرده ام . حریفان من را به هوا پرتاب میکنند وتا به خودشان بیایند من دوباره ایستاده ام ودر حال حمله هستم . باید اذعان کنم که قسمتی از این شادی از مشاهده چهره آنان حاصل میشود. یادم می آید یک قصه کوتاه خواندم در باره موجوداتی که در رودخانه با تبدیل شدن به سنگ زندگی میکردند. باور آنان این بود که به این طریق از شسته شدن توسط آب سفید جلو گیری میکنند . آنها تمام عمرشان را با چسبیدن به سنگ سپری می کردند. تا زمانی که یکی از آنها تصمیم گرفت این عقیده را امتحان کند. او آموخت که بارها کردن وبا دنبال کردن جریان رودخانه میتواند پرواز کند.

اوکمی برای ارتباط وتفاهم

بهترین آموزشی که من دریافت کرده ام از طریق اوکمی بود . اگر هرزمانی شانس این را داشتید که در سمیناری یک اوکمی از یک شیهان دریافت کنید آن را از دست ندهید . من تعداد زیادی نمایش از Saitme و Ikeda یا Doran دیده ام ، زمانی که من یک تکنیک را می بینم من فقط آن را دیده ام. اما زمانی که تکنیکی دریافت میکنم آن موقع می فهمم که فقط با چشم نمی توان دید .بلکه باید لمس کرد . احساسات ما اهمیت دارند ، دریافتهای لمسی به سیستم تحریک شده ما به مراتب قوی تر وحساس تر از دریافتهای حس های دیگراست . ازاین مورد غالباً به عنوان آموزش لمسی نام برده میشود وتنها راه موجود برای کشیدن درک واقعی به یک هنر که بر اساس احساس واثر متقابل است . کار کردن با شاگردان ارشد باعث میشود ما دریافت درونی به دست آوریم که خودمان هنوز به آن نرسیده ایم ویا نکات ریزی را از دید دیگری ببینیم . کار کردن با شاگردان غیر ارشد باعث میشود بفهمیم ضعف آنها در فهم کجاست وبه آنها کمک کنیم تا آن را کشف کنند. این امر همین طور به ما کمک میکند تابفهمیم خودمان کجا همان اشتباهات را تکرار میکنیم .

انجام اوکمی باعث بهتر شدن درک میشود نه تنها برای انجام تکنیک بلکه به درون قلب ومغز حریفان . با یک پرتاب شدن ما می فهمیم آنها چه فکری میکنند وچه حسی دارند . تصور کنید قدرت زیاد چنین درکی را در مواجه با مردمی که هرروز دور وبر ما را گرفته اند واثری که آن بر رفتار وتعامل ما با مردم برای باقی عمر ما می گذارد .   اگر برای سال نو خود تان هیچ برنامه ای تصویب نکرده اید حداقل یک تصمیم برای آی کی دو خودتان بگیرید . هرروز ، هر لحظه در آموزش تان باز کردن چشمان ودیدن فرصتها یی که قبلاً متوجه آن نمیشدید . اوکمی خودتان را مشاهده کنید وآن را بهتر کنید تا آی کی دو را از راههای جدید تری کشف کنید .  (سنسی دَ ن)

(ترجمه از آقای نبی زاده)