آی کی دو و هنر صلح مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


باسلام


در ادامه مقالات پیشین ذکر چند نکته لازم میباشد. در شروع تمرینات روزانه ابتدا جهت آمادگی بدنتان بدون تقلای زیاد و اعمال زورتمرین را با حرکات پایه ای آغاز نمایید.
اگر به طور صحیح گرم کنید دیگر نگرانی برای مصدومیت نخواهید داشت حتی برای افراد مسن هم تمرین لذت بخش بوده وتلاش خواهید کرد تا هدف واقعی آن را درک کنید.
در واقع درتمرینات آی کی دوهدف مهیاکردن بدن وذهن وساختن شخصیت هنرجو میباشد.
تکنیکهای آی کی دوبه دلیل جذابیتش وزیبای اجرای آنها از فردی به فرد دیگرمنتقل میشود پس نباید بدون شناخت و آگاهی برای اشخاص سود جو و فرصت طلب فا ش شود.
از اصطلاحات هنرهای رزمی تصور عموم مردم در مورد یک رزمی کار فردی رعب آور با رفتاری پرخاشگرانه است البته چنین رفتاری دلالت بر این دارد که شخص هنرجو معنای واقعی هنرهای رزمی را درک نکرده. پرخاشگری بیش از حد جزرجزخوانی بیهوده جهت پنهان داشتن عدم وجود اعتماد به نفس نیست.
برعکس کسی که معنای واقعی budo رادرک کرده باشد شخصیتی با ظاهری کاملا آرام ورفتاری مودبانه دارد. وی بقدر کافی دارای اعتماد به نفس میباشد اما نه برای ترساندن و اعمال خشونت به دیگران .
افرادی که این خصوصیات را بدست آورند آی کی دو واقعی را دریافت کرده اند وبا روحیه بالا جهت تمرین حاضر شده وضمن اجراء از آن لذت میبرند زیرا ایشان در جستجوی رسیدن به کمربند (در جات بالاتر بدون ارزشهای واقعی ) نیستند. ازسخنان استاد بزرگ اوشیبا
زمین بخشی از جهان هستی بوده واز آن بوجود آمده است و کسانی که خود را با طبیعت گیتی یکسان و هماهنگ می کنند در زندگی به درجات عالی کمال میرسند.آنها هرگز با قوانین طبیعت مخالفت نکرده وهیچگاه سعی نمی کنند موجودات را با جبر تحت کنترل خود درآورند.
اگر شما به نحو فطری وذاتی خود تمرین نماید با متانت وتمرکز قوی میزان شگفت آوری از نیرویKi در شما پدیدار خواهد شد و این هم برای شما وهم برای جامعه مفید است و این حالت مطلوب فطری آی کی دو می باشد.
دستیابی به چنین حالت وجودی و شخصیتی بسیار با ارزش تراز پیروز شدن در برخی مسابقات ناچیز است. یکی دیگر از اهداف آی کی دو آی کی کای قویتر کردن شخصیت و فطرت افراد با بهره گیری از نیروی ذاتیشان است واین میتواند منجر به سلامتی ذهن وبدن شود.
وقتی نیروی Ki پدیدار میشود ودر زندگی روزمره وارد میشود مستقیما وبه طور ذاتی ما را برای رسیدن به اهدافمان وآرزوهایمان و تقویت قدرت و انعطاف پذیری درزندگی رهنمون میسازد و با استفاده از نیروی حقیقی می توان با تمام مخا طرات و هر آنچه احتمال وقوع میرود روبرو شد.
اجرای تمرینات آی کی دوآی کی کای میتواند تمام اینهارا ممکن سازد واین تاکید برهماهنگی وهارمونی باعث محبوبیت جهانی این هنر زیبا گشته است.