آيا از ضربه خوردن مي ترسيد؟ چاپاگر جواب شما منفي است، احتمالاً يا غلو مي كنيد يا معني شجاعت را با حماقت اشتباه گرفته ايد. همه ما از ضربه خوردن و آسيب ديدن مي ترسيم. در واقع اين عكس العمل طبيعي بدن ما است. البته منظور از ترس آن جنبه منفي كه معمولاً در ذهن داريم، نيست. شايد بتوان با كمي واقع بيني ترس را با فدرت عكس العمل مترادف دانست. يعني بدن ما به محض برخورد با يك عامل ناشناخته يا تهديد آمييز بلافاصله مقداري انرژي آزاد مي كند. حال اگر ما براي مقابله با آن عامل خاص تعريفي داشته باشيم انرژي آزاد شده صرف انجام عمل مذكور مي گردد (عكس العمل بدن- حالت مثبت). در غير اين صورت اين انرژي خود را به صورت هاي مختلف مثل فرياد كشيدن آزاد مي كند (ترس- حالت منفي).

در هنگام كوميته شما بايد براي بدن خود در مواجهه با اجراي يك تكنيك تهاجمي توسط حريف يك تعريف ارائه كنيد. در غير اين صورت انرژي كه بدن شما در واكنش به اجراي ضربه حريف و قرار گرفتن در حالتي خطرناك آزاد مي كند با حالاتي چون دستپاچگي، ترس و در نهايت خارج شدن كنترل مبارزه از دست شما به هدر خواهد رفت. جايگزين مناسب و در واقع همان تعريفي كه ما بايد به بدن ارائه كنيم، همان تكنيك هاي دفاعي هستند. اين كار را مي توان با روشهاي مختلف تمريني انجام داد كه در اينجا به يك نمونه ساده آن اشاره مي كنيم:

از حريف تمريني خود بخواهيد ضربه جودان زوكي خودش را البته با كنترل شديد به روي شما اجرا كند و شما در عين حال كه به او اعتماد داريد سعي كنيد كه پلك نزده و سر خود را نيز به عقب نكشيد. بارها و بارها اين عمل را تمرين كنيد. بعد از مدتي اين عمل را با يك دفاع همانند ناگاشي او كه انجام دهيد. احتياج نيست كه دفاعي كامل انجام شود فقط براي منحرف كردن ضربه حريف يك اشاره كوچك نيز كافي است. بعد از تسلط كامل به روي آن ضربه اي نيز به عمل خود اضافه كنيد، بدين صورت كه در هنگام اجراي تكنيك جودان زوكي از سوي حريف، شما پلك نمي زنيد سرتان را نيز عقب نمي كشيد دفاعي مناسب انجام مي دهيد وضربه اي مناسب (مثل گياكوزوكي) انجام مي دهيد.

اين تمرين را مي توان براي قسمت هاي ديگر بدن نيز انجام داد. پس از تمرينات مكرر با اين روش بدن شما به اين تعريف دست پيدا مي كند كه با مشاهده برخورد يك ضربه به سمت خود انرژي آزاد شده كه بدن شما در واكنش به اين حالت انجام داده، صرف اجراي يك تكنيك دفاعي كند. البته به اين سادگي كه مطرح شد به دست نمي آيد، اما به هر حال غلبه بر ترس مثل هر مهارت ديگري نياز به تمرين مكرر و پشتكار دارد.

تنظیم :امیر نعمتی

منیع : مجله رزم آور