ﺁﯼ ﮐﯽ ﺩﻭ ﯾﮏ ﻫﻨﺮ ﺭﺯﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﻮﻋﯽ ﻫﻨﺮ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ. ﺁﯼ ﮐﯽ ﺩﻭ ﻫﻨﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎﻧﺶ ﺩﯾﺪ ﻭﺳﯿﻊ ،ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎﻻ ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭﺍﺩﺏ  ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ادامه مطلب

به صورت فیزیکی آی‌کی‌دو هنری است که با تغییر مسیرها و جنبش‌های گوناگون نیروی حریف را بازگردانده و در انتها به قفل مفصل‌های حریف می انجامد. این ورزش از دایتو ریو آیکی جوجیتسو مشتق شده که گفته می‌شود موریهه اوشیبا در اواخر
ادامه مطلب